تاریخچه صنعت تاسیسات در ایران و جهان
تاریخچه
مهندس محمدرضا بوجار

تاریخچه صنعت تاسیسات در جهان و ایران

مقدمه ای بر صنعت تاسیسات انسان های اولیه پس از اینکه دریافتند برای حفظ خود از گزند حوادث و خطرات باید سرپناهی برای خود داشته باشند، در تلاش برای راهی بودند که آنها را از دمای طاقت فرسای محیط محافظت

ادامه مطلب »